โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ประวัติ

ประวัติสถานศึกษา
           โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถนนศรีจันทร์ ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น กิโลเมตรที่ 2 หมู่ที่ 2  บ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000 พื้นที่ทั้งหมด 51 ไร่  1 งาน 31.5 ตารางวา  โทรศัพท์  0-4342-3069  โทรสาร 0-4342-3069   E-mail  :  kkwl2015@gmail.com  website : http://www.kkwl.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  7  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  141  คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  19  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวสุภลักษณ์  บรรดาศักดิ์  โทรศัพท์ 09-6394-6566
           โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  3  ห้องเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  5  ห้องเรียน  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วยกลุ่มการเรียน  2  กลุ่ม  คือ  ห้องเรียนปกติ  และห้องเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

          โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  จัดแผนการเรียนแบบบูรณาการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มการเรียน 
^