โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีพรพิชิต ทิทา

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

 • thumbnail

  นางมาริสา ศรีหาญ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย

  ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวแคทรียา วงค์ประพันธ์

  ธุรการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวศรินทร์ธร ฝ่ายสูน

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวปวีณ์ธิดา วงษ์นารี

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภัชญา ศรีวรขันธ์

  นักศึกษาฝึกประสบการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

  หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายสุรวิชญ์ ครุฑทิพยกูล

  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางอรอนงค์ หลานวงษ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา นาเจิมพลอย

  พนักงานราชการ

^