โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์

  ผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายพงษ์เทพ แนวทอง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางอุไรวรรณ ฉลองภูมิ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางพาณิภัค มงคลธง

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางอังคณา ปะตังเวสัง

  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีพรพิชิต ทิทา

  ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

 • thumbnail

  นายพงษ์เทพ แนวทอง

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางมาริสา ศรีหาญ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย

  ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวแคทรียา วงค์ประพันธ์

  ธุรการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

  หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

 • thumbnail

  นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์

  ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายสุรวิชญ์ ครุฑทิพยกูล

  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายณัฐพล โมราสวัสดิ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางอรอนงค์ หลานวงษ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา นาเจิมพลอย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนิลมน ผุยราชา

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวอริสรา พิมทุมมา

  นักศึกษาฝึกประสบการ

^