โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอกยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
กรอกแบบฟอร์ม
หัวข้อ
รายละเอียด
ชื่อผู้กรอก
อีเมล์
เบอร์โทร
ส่งข้อความ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^