โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ITA


ITA 2023 (INTEGRIY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT)     

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O10)

   01 : โครงสร้างหน่วยงาน
 
 02 : ข้อมูลผู้บริหาร
   03 : อำนาจหน้าที่
   04 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   05 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

          
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
          - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
         
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2553 
          - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4) พ.ศ.2562

          - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
          - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ.2553
         
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.3) พ.ศ.2562
              - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
             
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2551
          - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3) พ.ศ.2553
         
 
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ.2562
          - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
          - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
          - พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
   
O8 : Q&A
    O9 : Social Network
   
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11-O18)
  O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
   O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O14 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
           
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
           - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป         

   
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

    O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O18 : E-Service

            - เว็บไซต์โรงเรียน
            - ระบบแจ้งเหตุ MOE Safety Center
            - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care)
            - ระบบจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SGS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดชื้อจัดจ้าง (O19-O22)
   O19 : แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
    O20 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง

    O21 : สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง
    O22 : รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O23-O26)
    O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27-O30)
    O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift Policy (O31-O38)
    O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
            - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน ภาษาไทย
            - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน ภาษาอังกฤษ
            - No Gift Policy
    O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

    
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   
 O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส          (O39-O43)
    
O39 : แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
           
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
   
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^